(Dari) دری

درباره ورقه معلوماتی IBAC

این ورقه معلوماتی یک بررسی اجمالی از کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) را ارائه می نماید بشمول اهداف ، عملکردها و اختیارات آن.

ورقه معلوماتی راپورفساد اداری و سوء رفتار

این ورقه معلوماتی راجع به آنچه که شما به  کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) راپور کرده می توانید، طریقه تسلیم شکایت و مراحل پس از آن توضیح می دهد.