ខ្មែរ (Khmer)

សន្លឹកព័ត៌មានអំពី IBAC

សន្លឹកព័ត៌មាននេះផ្តល់នូវ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយឯករាជ្យ (IBAC) របស់រដ្ឋវិចថូរៀ រួមទាំងគោលបំណង មុខងារ និងអំណាចរបស់ខ្លួន។

សន្លឹកព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍អំពើពុករលួយ និងការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវ

សន្លឹកព័ត៌មាននេះពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចរាយការណ៍ទៅ គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយឯករាជ្យ (IBAC)  ពីរបៀបដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្តឹង និងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត។