ខ្មែរ (Khmer)

សន្លឹកព័ត៌មានអំពី IBAC

សន្លឹកព័ត៌មាននេះផ្តល់នូវ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយឯករាជ្យ (IBAC) របស់រដ្ឋវិចថូរៀ រួមទាំងគោលបំណង មុខងារ និងអំណាចរបស់ខ្លួន។