Polski (Polish)

Na temat arkusza informacyjnego IBAC

Arkusz informacyjny przedstawia w ogólnym zarysie wiktoriańską Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), włącznie z jej celem, funkcjami i uprawnieniami.

Arkusz informacyjny na temat zgłaszania korupcji i wykroczeń

Arkusz informacyjny wyjaśnia, co można zgłaszać do wiktoriańskiej Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), jak należy złożyć skargę i co się dzieje potem.

Formularz składania skarg (Word/DOCX)

Formularz ten służy do składania skarg do IBAC w sprawach przypadków korupcji w sektorze publicznym oraz przypadków naruszania zasad etyki zawodowej przez policję w Wiktorii. Skarga powinna zawierać szczegóły domniemanego zachowania, w tym opis tego, kto był wmieszany, co się zdarzyło, kiedy i gdzie. Do skargi może też być załączona związana z daną sprawą dokumentacja.