Tiếng Việt (Vietnamese)

Về bản thông tin của IBAC

Bản thông tin này cung cấp một khái niệm tổng quan về Ủy ban Độc lập Bài trừ Tham nhũng có Địa bàn Hoạt động rộng rãi ở Victoria, gồm mục đích, chức năng và thẩm quyền của ủy ban.