Polski (Polish)

Ta strona zawiera przegląd Wiktoriańskiej Niezależnej Szerokiej Komisji Antykorupcyjnej (IBAC), w tym jej cel, funkcje i uprawnienia.

Dowiedz się, co możesz zgłosić do Victorian Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC), jak złożyć skargę i co dalej.

Nasz formularz służy do składania skarg do IBAC dotyczących przypadków korupcji w sektorze publicznym i niewłaściwego postępowania policji stanu Wiktoria. Skarga powinna zawierać szczegółowe informacje na temat domniemanego zachowania, w tym kto był w to zamieszany, co się wydarzyło, kiedy i gdzie. Do reklamacji może być również dołączona dokumentacja związana ze sprawą.

 

Transkrypcja wideo

 • Korupcja występująca w sektorze publicznym
  szkodzi nam wszystkim.

  Korupcja prowadzi do marnotrawstwa podatkowego

  i strat pieniężnych, które zamiast tego powinny być
  wykorzystywane do prowadzenia i utrzymywania

  szkół, szpitali, dróg oraz świadczenia niezbędnych usług
  i prowadzania innych projektów w Stanie Victoria.

  Społeczeństwo Stanu Victoria oczekuje od
  sektora publicznego, rządu stanowego,

  samorządu lokalnego oraz policji

  działań zgodnych z prawem, wykorzystywania funduszy
  i majątku publicznego w sposób odpowiedzialny

  dla dobra nas wszystkich.

  Spodziewamy się od nich uczciwości i tego,

  aby nie działali w sposób zachłanny,
  nie wykorzystywali

  osobistych interesów i nie brali udziału
  w działaniach kryminalnych.

  Spodziewamy się, aby sektor publiczny
  był wolny od korupcji.

  IBAC to niezależny organ antykorupcyjny
  Stanu Victoria.

  IBAC zajmuje się poważnymi przypadkami
  korupcji i niewłaściwego postępowania

  w departamentach i organach rządu stanowego,

  w Victoria Police, wśród pracowników
  samorządów lokalnych, radnych,

  posłów do parlamentu i
  sędziów, w tym sędziów pierwszej instancji.

  Gdy źle się dzieje
  w sektorze publicznym Stanu Victoria,

  IBAC podejmuje kroki i
  umożliwia wszystkim działania.

  Korupcja i nieuczciwość w sektorze publicznym
  Stanu Victoria może przybierać różnorodną postać,

  w tym przyjmowania lub oferowanie łapówek,

  nieuczciwego wykorzystywania
  wpływowych stanowisk

  Defraudacji lub kradzieży,

  nieuczciwego wykorzystywania
  informacji w miejscu pracy

  lub planowania działań korupcyjnych.

  W odniesieniu do Victoria Police

  poważne wykroczenia i korupcja to także

  nadmierne wykorzystywanie uprawnień policji,

  na przykład napaście i nadmierne użycie siły,

  utrzymywanie niestosownych związków

  oraz przekazywanie informacji, które są w posiadaniu
  policji zorganizowanym grupom przestępczym.

  IBAC nie może jednakże prowadzić śledztw
  w sprawach z innych stanów lub terytoriów.

  ani w sprawach poziomu federalnego,
  jak również z sektora prywatnego,

  chyba że dana sprawa dotyczy
  pracownika sektora publicznego Stanu Victoria.

  Oprócz tego, IBAC nie pozwala na nieuprzejme
  zachowanie ani niekulturalną obsługę klienta.

  Widziałeś coś?

  Podejrzewasz korupcję?

  Zrób coś w tej kwestii.

  Dowiedz się, jak zgłasza się korupcję

  wchodząc na naszą stronę lub dzwoniąc
  pod numer1300 735 135.

  Gdy skontaktujesz się z IBAC,

  zajmiemy się przekazanymi przez
  ciebie informacjami, o korupcji

  i zdecydujemy, czy sprawę należy przekazać dalej,
  odrzucić czy też zbadać.

  IBAC odpowiedzialny jest za demaskowanie,
  zapobieganie i prowadzenie śledztwa w poważnych

  kwestiach korupcji i łamania prawa
  w sektorze publicznym i Victoria Police,

  ale za zabranie głosu, gdy dzieje się źle
  odpowiedzialni są wszyscy.

  Z twoją pomocą

  możemy kontynuować budowanie uczciwości oraz
  przeciwdziałanie korupcji w sektorze publicznym,

  zapewniając, aby fundusze i środki publiczne

  wykorzystywane były na cele usług i projektów
  zgodnie z życzeniami społeczności Stanu Victoria.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie:
  www.ibac.vic.gov.au

  Lub dzwoniąc pod numer 1300 735 135.

 • Społeczeństwo oczekuje, że policja będzie

  wykonywała swoje obowiązki w sposób praworządny, profesjonalny i etyczny.

  Jeśli podejrzewasz, że policja naruszyła

  zasady etyki zawodowej lub zaangażowała się w korupcję,

  możesz to zgłosić do IBAC,

  niezależnej agencji nadzorowania policji w Wiktorii.

  Możesz też złożyć skargę do Police Conduct Unit w Victoria Police,

  który przekaże zgłoszenie do IBAC.

  Naruszenie zasad etyki zawodowej w policji

  to działanie sprzeczne z prawem lub niestosowanie się do standardów

  obowiązujących funkcjonariuszy policji w Wiktorii.

  Poważne naruszenie zasad etyki zawodowej i korupcja w policji to m.in. pobicie,

  ujawnienie informacji podlegających ochronie,

  znaczące tuszowanie faktów,

  przekupstwo, oszustwo i bezprawna dyskryminacja.

  Skargi można składać na funkcjonariuszy policji, policjantów służb ochrony,

  strażników aresztów policyjnych oraz urzędników sektora publicznego.

  Skargę lub doniesienie można złożyć w witrynie IBAC.

  Zanim to zrobisz, dobrze jest się do tego przygotować.

  Po pierwsze upewnij się, że IBAC jest właściwą agencją do złożenia skargi

  lub przekazania informacji.

  IBAC nie prowadzi dochodzeń w sprawach takich jak

  niegrzeczne zachowanie,

  opóźnienia czasu odpowiedzi czy niewłaściwe umundurowanie.

  Nie rozpatrujemy również kar za naruszenia przepisów drogowych

  (takich jak mandaty za przekroczenie szybkości czy parkowanie w złym miejscu),

  ani decyzji sądów.

  Te kwestie można poruszyć bezpośrednio z Victoria Police.

  Następnie postaraj się mieć pod ręką wszystkie potrzebne informacje.

  Bardzo pomocne jest podanie szczegółów zdarzenia,

  jego daty i miejsca oraz kto

  był wmieszany, a także załączenie filmów wideo,

  fotografii i innych związanych z daną sprawą dokumentów.

  Potwierdzimy odbiór skargi pocztą elektroniczną,

  na adres której możesz przesyłać dalsze informacje.

  Po złożeniu przez ciebie skargi, IBAC dokona jej oceny i podejmie decyzję,

  czy przeprowadzić dochodzenie,

  skierować skargę do rozpatrzenia do Victoria Police,

  czy też postępowanie umorzyć.

  IBAC umarza sprawy,

  w których nie podano informacji wystarczających

  dla rozpoczęcia śledztwa lub które nie leżą w gestii IBAC lub Victoria Police.

  Przyznajemy pierwszeństwo przypadkom

  poważnego i systemowego naruszania zasad etyki zawodowej i korupcji w policji.

  Rozpatrzenie skargi może potrwać szereg tygodni.

  Skontaktujemy się z tobą,

  aby zawiadomić cię o decyzji IBAC.

  Czasem ludzie wahają się, czy zgłosić skargę,

  w obawie przed następstwami takimi jak zastraszanie czy wyrzucenie z pracy.

  IBAC ocenia każdą sprawę pod kątem

  ujawniania informacji w interesie publicznym.

  Jeśli skarga dotyczy ujawnienia informacji w interesie publicznym,

  twoja tożsamość nie zostanie ujawniona,

  a zastraszanie czy prześladowanie ciebie,

  twoich przyjaciół, rodziny czy kolegów jest bezprawne.

  Jeśli nie chcesz składać skargi, możesz nam przesłać „raport informacyjny".

  Oznacza to, że podane przez ciebie informacje

  zostaną dołączone do naszych danych wywiadowczych i mogą nam pomóc

  w dochodzeniach i inicjatywach zapobiegania korupcji.

  Skargi i raporty informacyjne można składać anonimowo,

  ale oznacza to, że nie będziemy mogli

  się z tobą skontaktować

  po dalsze informacje, ani poinformować cię o wyniku.

  Pamiętaj o podaniu wszystkich istotnych szczegółów.

  IBAC traktuje twoje dane osobowe ostrożnie i zgodnie z prawem.

  Zgłaszanie przypadków naruszenia zasad etyki zawodowej

  i korupcji w policji pomaga w zapewnieniu,

  że problemy są rozpatrywane,

  a policja działa praworządnie, profesjonalnie i etycznie.

  Ważne jest, aby agencja IBAC

  dowiadywała się o tych sprawach,

  nawet jeśli nie będziemy przeprowadzać dochodzenia,

  aby informować nasz wywiad i dział wyszukiwania informacji.

  W związku z tym, jeśli podejrzewasz korupcję

  lub łamanie zasad etyki, możesz coś w tej sprawie zrobić.

  Skontaktuj się z IBAC.

  Dostępne są bezpłatne usługi tłumaczy ustnych i pisemnych,

  pomocne w kontaktach z IBAC w preferowanym przez ciebie języku.

  Skargi i raporty informacyjne można składać w każdym języku.

  Po dalsze informacje odwiedź witrynę IBAC.